Cứ tưởng bị chửi khéo

Truyện cười công nghệ - Sun, 10/19/2014 11:15 - 1166

Một anh chàng kỹ sư tin học đi cài máy tính đến công đoạn phải đăng nhập vào máy bèn hỏi khách: "Mật khẩu máy anh là gì thế?"
- Ngu thì đừng có hỏi.
- ????? (Mặt hầm hầm)
- Không hiểu à? Mật khẩu máy tôi đó.
- Phù! Tôi cứ tưởng!
Sign: cân ô tô điện tử