Cây gỗ

Truyện cười nhà binh - Sun, 10/19/2014 11:28 - 981

Đang trong giờ lao động của đơn vị, hạ sĩ gặp hai lính đi nối đuôi nhau, liền bảo họ dừng lại và hỏi:
- Này, các anh đi đâu thế hả?
- Chúng tôi khênh cây gỗ về kho?
- Cây gỗ nào?
- Trời ơi, quỷ thật, chúng tôi quên khuấy mất cây gỗ.