Di tích hóa thạch

Truyện cười học đường - Sun, 10/19/2014 11:04 - 971

Trong giờ họ Lịch sử, tèo đang lim dim ngủ.
Cô giáo gọi: Tèo, em hãy cho cô biết một di tích hóa thạch của nước ta.
- Tèo ú ớ đứng dậy: Thưa cô, đó là …nàng Tô Thị ạ!